1. Det lejede

Ved indgåelse af  lejeaftale erklærer lejer sig til at være fyldt 25 og være myndig. Vi lejer ikke ud til ungdomsgrupper.

Det er ikke tilladt for lejer at overdrage lejeaftalen til en anden.

Det lejede sommerhus med tilhørende grund må maksimalt beboes af 8 personer. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr. Det er ikke tilladt at stille telte eller campingvogn op.

Det er ikke tilladt at bruge åben ild eller på anden måde omgås uforsvarligt med det lejede.

Lejer er forpligtet til at sikre at lejer og dennes ledsagere ikke er til gene for det lejedes naboer eller øvrige omgivelser. Udendørs brug af musik/fjernsyn og lignende er ikke tilladt. Der må ikke holdes fest eller opførsel som generer naboerne.

Såfremt lejer eller dennes ledsagere ikke overholder disse regler har udlejer ret til med øjeblikkelig virkning og uden varsel at ophæve lejeaftalen. 

Senest 1 dag efter indgåelse af lejeaftale betales et depositum på DKK 1500 Senest 60 dage før indflytning indbetales hele lejebeløbet. I prisen er IKKE inkluderet forbrug af f.eks. brænde, el og vand. Betaling skal ske via MobilePay. Depositum tilbage betales senest 2 uge fra afrejse, der fratrækkes forbrug. Hvis I har bestilt rengøring til 1300 kr. skal dette betales sammen med lejen. Aflæsning af el, vand skal ske straks når lejemålet påbegyndes og når lejemålet afsluttes. Billede heraf sende til udlejer når lejemålet påbegyndes og når lejemålet afsluttes. Ved aftalens indgåelse sker: Afregning af el med DKK 5,50kr.- pr. kwh Afregning af vand med DKK 80 pr m3 Udlejer kan med et varsel på 2 uger forhøje prisen for afregning.

2. Skader

Lejer er ansvarlig for alt hvad der tilhører lejemålet. Lejer er forpligtet til at erstatte alle skader forvoldt som følge af lejers eller dennes ledsageres brug af det lejede. I det tilfælde at der i lejeperioden opstår skader på lejemålet eller dets inventar er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer om skaderne. Alle skader forvoldt af lejer eller dennes ledsagere vil blive modregnet i det indbetalte depositum. Overstiger skaden det indbetalte depositum, skal det resterende skadesbeløb erstattes inden afrejse. Skader der opdages efter lejers afrejse vil blive udbedret for lejers regning.

3. Reklamationer.

Eventuelle reklamationer over fejl og mangler ved det lejede skal meddeles straks efter ankomst til udlejer per telefon og efterfølgende følges op skriftligt med billeddokumentation. Rejser lejeren fra lejemålet uden forinden at have underrettet udlejer og uden herigennem at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en evt. fejl eller skade, kan udlejeren ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt, idet lejeren selv har umuliggjort en rettelse af den eventuelle fejl eller skade. Utilfredsstillende rengøring af sommerhuset (f.eks. efter den tidligere lejer) skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen. Udlejerens erstatningspligt omfatter kun direkte økonomisk skade, og kan aldrig overstige værdien af den samlede lejeindbetaling. For indirekte skade, følgeskade eller skade af ikke økonomisk art (idealskade) kan udlejer ikke drages til ansvar. Lejer er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Lejer er ligeledes forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af eventuelle skader. Fjernsyn, radio, internet m.v. I feriehuset findes der  fjernsyn, radio. Trådløst internet og lignende faciliteter. Da disse ting står gratis til rådighed for lejeren, kan lejer ikke gøre krav gældende ved kortvarige, uforudsete forstyrrelser, beskadigelser og udfald. Det samme gælder for rørinstallationer, sanitære forhold m.v. I sådanne tilfælde bedes lejer give udlejer meddelelse om forholdet, således at udlejer hurtigst muligt at sørge for reparation. Ændringer i forhold som ikke vedrører selve sommerhuset Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve sommerhuset (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud etc.). Endvidere kan udlejer ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myre, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v.) i eller ved feriehuset. Røgfrit sommerhus. Sommerhuset er røgfrit, hvilket betyder at der ikke må ryges indendørs. Overtrædes røgforbuddet skal lejer betale for special rengøring udført af et professionelt rengøringsfirma. Der må ryges udenfor huset. Husets elforsyning må ikke bruges til opladning af el-biler og scootere, da elforsyningen ikke er beregnet til disse formål, sker dette alligevel skal lejer betale for genetablering af strømforsyning til huset. Forsikring af lejer I forbindelse med denne lejeaftale er der ikke fra udlejers side tegnet nogen som helst forsikring til dækning af person- eller tingskade, som måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere. Lejer er selv ansvarlig for person- og tingskade og eventuelt forsikring heraf.

4. Afbestilling.

Der er fra udlejers side ikke tegnet afbestillingsforsikring. Det påligger lejer selv at tegne en sådan.

Lejer kan opsige denne aftale før lejemålets begyndelse. Dog betales depositum ikke tilbage.

 Ved afbestilling i tidsrummet fra bookingdato til 30 dage før ankomst tilbage betales 50% af lejen.

 Ved afbestilling  i tidsrummet 29 dage før ankomst til ankomstdato tilbage betales 0% af lejen.

Betaling skal ske via MobilePay på 31346746 - Skriv venligst navn og lejeperiode. Depositum tilbage betales senest 2 uge fra afrejse, der fratrækkes forbrug. Husk at sende billeder af el og vandmåler ved ankomst og afrejse.